Wednesday, December 10, 2008

Alamat ng Makahiya

Alamat ng Makahiya English Version

A long long time ago, there was a rich couple who lived in the country. The man was named DonDong while the woman was called Iska. They had a beautiful daughter named Maria. Maria was a good child, industrious and kind. Because of this, many people loved and admired Maria.

Unfortunately Maria was very shy. Because of this she took many pains to try to avoid people. She often shied away from conversations and often locked herself up in her room.

The one thing Maria loved was her garden. It was full of colorful, lovely flowers. Maria tended her garden responsibly and because of this the beauty of her garden became well-known all over town, and many came to see it and admire it. This garden made Maria very happy.

One day, news came that a group of bandits came and slaughtered a nearby town. These ruthless men would kill the rich residents and then rob them of their valuables.

The next day, the bandits came to town. Scared witless, Dondong and Iska decided to hide their young daughter Iska. The two of them hid in their house while the bandits were trying to break down their door. Iska could only pray to God to keep her daughter safe.

The door finally gave way, and the men came charging in. They knocked the couple unconscious and raided their house of jewels and money. And then they tried to look for Maria.

Hours later, the couple woke up. Distressed, they rushed outside to look for Maria, whom they hid in the garden. But Maria was not there. They looked for her everywhere, all over town, and concluded, despairingly, that perhaps the bandits did find Maria.

So they went back the garden to weep for Maria. At that moment, Dondong felt something soft brush his feet. He looked down and saw a small little plant, whose leaves shut close as he brushed it further. He had never seen this plant before in his life, and neither had Iska.

The couple never did find Maria ever again, but they believed that the shy little plant in the garden was really Maria. God had turned Maria into a plant to save her life. And so they named the plant "Makahiya", the trait that Maria was most known for, shyness.

Alamat ng Makahiya Tagalog Version

Noong unang panahon ay may-asawa na mayaman, sina Mang at Dondong Aling Iska. Meron silang labindalawang taong gulang na anak na babae na ang pangalan ay Maria. Sobra sobra nilang mahal si Maria.

Si Maria ay mabait at masunurin. Masipag din siya. At dahil dito, mahal siya ng lahat ng tao.

Ngunit ang kahinhinan (mahiyain siya) ay isa sa mga natatanging katangian ng Maria. Dahil dito, hindi siya nagsasalita sa mga tao. Siya ay palaging nakakulong sa kanyang kuwarto dahil dito.

May hardin ng mga bulaklak si Maria. Ang mga ito ay mga kaakit-akit na bulaklak, at alam nito ng buong bayan. Pasyente si Maria at mapagmahal sa mga halaman. Dahil dito nasisiyahan si Maria.

Isang araw ay may kumalat ma masamang balita. May isang grupo daw ng mga bandido na nagsisalakay sa mga tao sa malapit na bayan. Pinapatay ng grupo and lahat ng mga tao at pagkatapos ay kinukuha ang kanilang mga pera.

Pagkalipas ng isang araw, dumating ang mga bandido sa kinaroroonan nila Mang at Dondong Aling Iska. Dahil dito, tinago ni Mang Dondong and kanilang anak na si Maria. Si Aling Iska naman ay nagtago sa kanilang bahay, takot na takot. Ang mga bandito ay nagsumikap at pilit binubukas ang kanilang bahay. Sabay sambit ni Aling Iska, "Ama namin! Iligtas nyo po si Maria!"

Bumukas ang pinto. Pumasok ang mga masasamang tao at pinalo sa ulo sina Mang Dondong at Aling Iska. Sila'y nawalan ng malay. Pagkatapos, kinuha ng mga bandito ang lahat ng mga alahas at mahahalagang bagay. Hinanap nila ang magandang dilag na si Maria, pero wala siya doon. Umalis ang mga bandito para maghanap ng ibang mapagnakawan.

Mamaya't maya ang nagising din ang mag-asawa. Pumunta sila sa hardin at hinanap si Maria. Ngunit wala si Maria. Umiyak si Aling Iska. "Maria! Pinatay nila si Maria!"

At sa panahon ding yon, naramdaman ni Mang Dondong na may tumutusok sa kanyang paa. Nakita niya ang isang maliit at magandang halaman na mabilis magsara. Lumuhod si Mang Dondong para makita ang halamang ito, at si Aling Iska ay sumunod. Paglipas ng panahong tinitingnan nila ang mahiyaing halaman na may dahong sumasara, naniwala sina Mang Dondong at Aling Iska na ito'y si Maria.

Niligtas ng Panginoon si Maria at ginawa siyang makahiya.

Alamat ng Ibong Adarna

Ibong Adarna Tagalog Summary

Ang Ibong Adarna ay may isang napakahabang buntot na may maraming mga maningning na kulay na parang bahaghari. May alam siyang pitong awit na kung ito'y kanyang inaawit ay siyang natutulog ang lahat ng taong nakakarinig. Kaya ng Ibong Adarna gamutin ang lahat ng uri ng sakit. Matapos ang ikapitong awit, ito ay naglalabas ng mga kahima-himala kapangyarihan, na ginagamit para ibahin ang anyo ng anumang buhay na organismo upang maging bato.

Ibong Adarna English Summary

The Adarna bird has a fantastically long tail, shiny with metallic colors. It knows a total of seven songs that are believed to lull people to sleep and cure all sicknesses. After each song, the Ibong Adarna changes its feathers of colors and shades. After the last song, it excretes magic, and then finally, sleeps with its eyes wide open. Its droppings can transform any living organism into stone.

In the story, Don Fernando, the ruler of the Kingdom of Berbania, fell ill after having a bad dream about Don Juan. In his dream, Don Juan his favorite son, was attacked by two people and then thrown into a well. None of the healers in the kingdom could heal Don Fernando, and his condition worsened. One day, an old doctor arrived in the Berbania and said that the illness of Don Fernando, which was caused by a nightmare, may be cured only by the singing of the bird Adarna (Ibong Adarna). The doctor warned that the bird is really a witch, but it must be captured and brought to Berbania to cure Don Fernando.

To catch the bird, the leper advised Don Juan to stay awake to avoid its droppings, which could turn him into a figure of stone, like what happened to his two brothers, Don Pedro and Don Diego, who tried to stay awake in vain. To maintain his vigilance, Don Juan cut his palm with a razor and poured lime juice on his injury. When the bird finished its seven songs, Don Juan climbed the tree and used a gold cord to tie the Ibong Adarna's legs so that it would not escape. Afterwards, he poured water on the stone figures of his brothers under the tree and restored them back to humanity.

Ibong Adarna Pictures / Ibong Adarna Comics Strip

Here are the 40 slides of the Alamat ng Ibong Adarna in JPEG format. You can click on the images for a bigger resolution.


To be posted in the near future
Full Ibong Adarna Tagalog Version
Full Ibong Adarna English Version